Products
HomeProducts Vonoprazan Vonoprazan Impurity 7 Fumarate
small
big

Vonoprazan Impurity 7 Fumarate

CAT#: V10211
Product Name: Vonoprazan Impurity 7 Fumarate
Synonyms: 1-(5-(2-fluorophenyl)-1-((1,4,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)sulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine fumarate
M.F: C17H20FN3O2S C4H4O4
M.W: 349.42 116.07
CAS#: 2416241-97-7(free base)
Specification: 10mg/vial