Products
HomeProducts Vonoprazan Vonoprazan Impurity 47
small
big

Vonoprazan Impurity 47

CAT#: V04350
Product Name: Vonoprazan Impurity 47
Synonyms: N,N-bis((5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)pyridine-3-sulfonamide
M.F: C27H22F2N4O2S
M.W: 504.56
CAS#: N/A
Specification: 10mg/vial