Products
HomeProducts Vonoprazan Vonoprazan Impurity 6 Fumarate
small
big

Vonoprazan Impurity 6 Fumarate

CAT#: V01586
Product Name: Vonoprazan Impurity 6 Fumarate
Synonyms: 5-((2-(2-fluorophenyl)-4-((methylamino)methyl)-1H-pyrrol-1-yl)sulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridin-2-ol fumarate
M.F: C17H20FN3O3S C4H4O4
M.W: 365.42 116.07
CAS#: 2416241-96-6(free base)
Specification: 10mg/vial