Products
HomeProducts Vonoprazan Vonoprazan Impurity 5 Fumarate
small
big

Vonoprazan Impurity 5 Fumarate

CAT#: V13810
Product Name: Vonoprazan Impurity 5 Fumarate
Synonyms: 1-(1-((1,6-dihydropyridin-3-yl)sulfonyl)-5-(2-fluorophenyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine fumarate
M.F: C17H18FN3O2S C4H4O4
M.W: 347.41 116.07
CAS#: 2416241-95-5
Specification: 10mg/vial